بزرگترین سایت ادیان و عرفان| کتابدان
خواندن کتاب زندگی بهتر 
نویسندگان
نظر سنجی
میزان رضایت خود را از محتوا و راهنمایی را در این سایت بفرمایید؟

صفحات جانبی

ادیان و مذاهب                                                     جمع آور: حسین توفیق

                   

        با پیشرفت دانش، معلوم شده است که درباره هیچ یک از پدیده هاى جهان نمى توان تعریف کاملى ارائه داد. تعریف باید جامع و مانع باشد؛ یعنى همه موارد خودى را دربرگیرد و همه موارد بیگانه را بیرون کند. در گذشته تصور مى شد ارائه تعریف جامع و مانع امکان دارد، اما اکنون روشن شده است که هیچ تعریفى جامع و مانع نیست و تعریفها برخى از جوانب موضوعات را نشان مى دهند.

 

 بعضى موضوعات آسانتر و بعضى دشوارتر تعریف مى شوند. یکى از موضوعاتى که به سختى تعریف مى شوند، دین است. علت این امر تنوع بسیار زیاد ادیان در جوامع بشرى است. دانشمندان براى پیدا کردن یک یا چند وجه اشتراک در تعریف ادیان کوشیده اند، ولى کارشان به جایى نرسیده است. این امر موجب شده است که تعریفهاى بى شمارى براى دین ارائه شود که هیچ کدام از آنها جامع و مانع نیست. برخى گفته اند دین به معناى اعتقاد به یک امر قدسى است و برخى آن را ایمان به موجودات روحانى دانسته اند. گروهى دیگر گفته اند دین عبارت است از ایمان به یک یا چند نیروى فوق بشرى که شایسته اطاعت و عبادت هستند.

 

 مذهب در گذشته به مکتبهاى فکرى درون یک دین (مانند مذاهب چهارگانه یا پنجگانه فقه اسلامى ) اطلاق مى شد. در مغرب زمین، واژه « Religion» به معناى مکتبهاى درون یک دین و به معناى خود دین به کار مى رود و حدود نیم قرن است که متجددان کشور ما تحت تاءثیر این موضوع، کلمه « مذهب» را به هر معنا استعمال مى کنند.

 

 در این نوشته واژه « دین» و « ادیان» در مورد همه آیینها، اعم از صحیح، منسوخ، محرف و جعلى به کار مى رود، همان طور که خداى متعال به کافران فرموده است : « لکم دینکم ولى دین» (کافرون : 6).

 

 ملت در لغت به معناى روش و آیین است و اصطلاحا به مجموعه ادیان توحیدى اطلاق مى شود. در علم کلام اسلامى به پیروان ادیان توحیدى ملیین مى گویند و هر گاهم یکى از اهل کتاب مسلمان شود؛ سپس از اسلام برگردد، مرتد ملى نامیده مى شود. همچنین علماى اسلام واژه « ملت» را اختصاصا براى اسلام به کار مى برند. حدود یک قرن است که کلمه « ملت» در زبان فارسى به معناى توده مردم استعمال مى شود و این کاربرد احتمالا از کشور ترکیه به ایران سرایت کرده است.

 

 شریعت معمولا به معناى احکام و قوانین آسمانى است و گاهى به معناى دین به کار مى رود.

 

 

 

 دین از نظر جامعه شناسان

 

 اگر دین را با چیزى مانند پزشکى مقایسه کنیم، حکم خواهیم کرد که دین یک امر اجتماعى است و پزشکى یک موضوع فردى. البته به سبب ارتباط محکم و متقابل فرد و اجتماع، مى توان هر موضوع فردى را اجتماعى و هر موضوع اجتماعى را فردى نیز نامید. جامعه شناسان دین را یک نهاد اجتماعى مى دانند و به همین دلیل، درباره آن بحث مى کنند، ولى پزشکى یک نهاد نیست و جامعه شناسان با آن کارى ندارند.

 

 رویکرد جامعه شناسان به مبحث دین رویکردى علمى است. علوم در گذشته به ماوراءالطبیعه وابسته بودند و همین وابستگى موجب پدید آمدن رشته هایى مانند علوم غریبه و مانع پدید آمدن رشته هایى چون جامعه شناسى مى شد. علوم غریبه (مثلا کیمیاگرى ) قابل تبیین نبود و صرفا شیوه هایى را پیشنهاد مى کرد و مدعى مى شد که به نتیجه معینى مى انجامد. در فضاى فکرى قدیم که رازورى حاکم بود، علم جامعه شناسى که به توضیح پدیده ها مى پردازد، جایى نداشت. از اواخر قرون وسطى، زمزمه جدایى علم از ماوراءالطبیعه پیدا شد و به تدریج این شیوه پا گرفت و از مغرب زمین به سراسر جهان سرایت کرد.

 

 از این رو، دور از انتظار نیست که جامعه شناسان هنگام سخن گفتن درباره دین، کارى به جنبه آسمانى آن نداشته باشند و آن را ساخته ذهن بشر و تکامل یافته جادو بدانند که براى تاءمین نیازهاى معیشتى ساخته شده است ؛ زیرا دیدگاه علمى هر چیز را از آسمان فرو مى کشد و آن را تشریح و تبیین مى کند.

 

 به نظر جامعه شناسان، دین، دست کم در مراحل نخستین خود، سخت به جادوى ابتدایى مى ماند؛ به این معنا که جادوگر و دیندار، هر دو مى کوشند تا با تدبیرى هستى را بر سر مهر آورند و آسایش خود را تاءمین کنند. پس هر دو ندا در مى دهند و از نیروهاى مطلوب خود یارى مى جویند؛ با این تفاوت که اولى نیروهاى یارى رسان و راحت بخش را در طبیعت مى داند، ولى دومى آنها را در ماوراى طبیعت مى جوید. تفاوت دیگر اینکه اولى براى دست یافتن به نیروهاى دور دست غیر طبیعى، راهى جز تضرع نمى یابد. جادوگر بر نیروهاى طبیعى عمل مى کند و آنها را به همراهى مى خواند، اما دیندار از نیروهاى غیرطبیعى مى خواهد که او را در مقابل نیروهاى طبیعى دریابند. جادوگر شى ء مورد عمل خود، آمرانه مى گوید: « یار من باش !»، دیندار صرفا استرحام مى کند.

 

 

 

 مراحل دین

 

 دین مانند هر پدیده دیگر رو به تکامل بوده است و دانشمندان با پیروان ادیان در این نظر موافقند؛ جز اینکه دینداران مراحل دین را مانند کلاسهاى درس رو به تکامل مى دانند، ولى دانشمندان مى گویند دین از جادو و پرستش طبیعت و شرک به مرحله توحید رسیده است. هم اکنون گونه هایى از ادیان اولیه در نقاط دور افتاده جهان وجود دارد و پژوهشگران براى تحقیق در مراحل دین، آنها را مورد توجه قرار مى دهند.

 

 

 

 فایده تاریخ ادیان

 

 نخستین انگیزه مطالعه و بررسى هر موضوعى ارضاى حس کنجکاوى است و به همین دلیل، دانشمندان هنگام تحقیق درباره پدیده ها، ارزش اقتصادى یا سایر منافع مادى را در نظر نمى گیرند و تنها پس از به نتیجه رسیدن تحقیق است که منافع اقتصادى مورد توجه قرار مى گیرد. تشویق و همکارى دولتها در چنین مواردى نیز به امید حصول نتیجه مادى است. خود دانشمندان با شور و هیجان به تحقیق مى پردازد، در حالى که نمى دانند موضوع مورد بحث آنان به نتیجه مى رسد یا نه.

 

 کسانى هم که در تاریخ ادیان مطالعه مى کنند تا از آن براى رشته هاى دیگر علوم انسانى سود بجویند؛ زیرا رشته هاى علوم به یکدیگر پیوند دارند و این پیوند میان رشته هاى مشابه بیشتر است. دین به عنوان پدیده اى که هیچ گاه از انسان جدا نشده، براى پژوهشگران اهمیت فراوانى دارد. در این هنگام، تاءثیر شگفت آور دین در زندگى بشر و نقش آن در رشد و شکوفایى علم و هنر روشن مى شود.

 

 فایده دیگر مطالعه تاریخ ادیان، بهره بردن از آن در برقرارى ارتباط با افراد و جوامع گوناگون است. از این رو، دولتهاى بزرگ براى تحمیل سیطره خود بر دولتهاى کوچک، به سراغ خاور شناسان مى روند و از آگاهیهاى آنان در باب روحیات و باورهاى ملتها استفاده مى کنند.

 

 تحقیق در تاریخ ادیان براى دینداران سود معنوى دارد و به باورهاى دینى ایشان عمق مى بخشد. آنان در بحث خود، کژیها و نابهنجاریهاى ادیان رقیب را جستجو مى کنند و در صددند درستى دین موروثى و مقبول خویش را ثابت کنند.

 

 همچنین در این رشته، فهم درست اعتقادات دینى ملتها میسر گردد و تنها پس از آن مى توان راه راست را به آنان نشان داد و کاستیهاى آن ادیان را تفهیم کرد.

 

 

 

 دسته بندى ادیان

 

 ادیان را مى توان از جنبه هاى گوناگون دسته بندى کرد:

 

 ادیان ابتدایى (مانند آنچه میان اقوام ابتدایى دیده مى شود)، ادیان قدیم (مانند آیینهاى منقرض شده خاورمیانه ) و ادیان پیشرفته (مانند ادیان بزرگ کنونى ).

 

 ادیان ساده (مانند آنیمیسم، توتیسم و فتیشیسم )، ادیان فلسفى (مانند هندوئیسم، بودیسم و آیین کنفوسیوس ) و ادیان وحیانى (مانند زردشتى گرى، یهودیت، مسیحیت و اسلام ).

 

 ادیان غیر توحیدى (مانند هندوئیسم، بودیسم و شینتو) و ادیان توحیدى (مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام ).

 

 ادیان سامى (مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام )، ادیان آریایى (مانند ادیان ایران باستان، هندوستان، روم و یونان قدیم ) و ادیان خاور دور (مانند آیین کنفوسیوس، تاتوئیسم و شینتو).

 

 ادیان شرقى (مانند هندوئیسم، بودیسم و شینتو) و ادیان غربى (مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام ).

 

 دسته بندیهاى دیگرى نیز در منابع دین شناسى وجود دارد.

 

 

 

 کتابنامه

 

 1. الیاده، میرچا، اسطوره، رویا، راز، ترجمه رویا منجم، تهران : انتشارات فکر روز، 1375.

 

 2. الیاده، میرچا، رساله در تاریخ ادیان، ترجمه جلال ستارى، تهران : انتشارات سروش، 1372.

 

 3. الیاده، میرچا (ویراستار)، فرهنگ و دین، ترجمه هیاءت مترجمان، تهران : طرح نو، 1374.

 

 4. حکمت، على اصغر، تاریخ ادیان، تهران : انتشارات ابن سینا، 1345.

 

 5. زرین کوب، عبدالحسین، در قلمرو وجدان، تهران : انتشارات سروش، 1357.

 

 6. کریشنان، رادا، ادیان شرق و فکر غرب، ترجمه رضازاده شفق، تهران : انتشارات دانشگاه تهران : 1344.

 

 7. کریشنان، رادها، مذهب در شرق و غرب، ترجمه فریدون گرگانى، تهران : سازمان کتابهاى جیبى، 1344.

 

 8. گئر، جوزف، حکمت ادیان، ترجمه و تاءلیف محمد حجازى، تهران : کتابخانه ابن سینا، 1337.

 

 9. گئر، جوزف، سرگذشت دینهاى بزرگ، ترجمه ایرج پزشک نیا، تهران : نشر اندیشه، 1352.

 

 10. مصطفوى، على اصغر، اسطوره قربانى، تهران : انتشارات بامداد، 1369.

 

 11. ناس، جان بى.، تاریخ جامع ادیان، ترجمه على اصغر حکمت، تهران : انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1370.

 

 

 

 منابع:

 

 1. کتاب آشنایی با ادیان بزرگ نوشته حسین توفیقی        
طبقه بندی: ادیان، 
[ یکشنبه 30 تیر 1392 ] [ 07:38 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]

کنفوسیوسیسم                                    

 مذهب به آن معنا که از مذهب مراد می‌شود نیست. کنفوسیوسیسم بیش از آنکه مذهبی آن جهانی بوده باشد آیینی مربوط به این جهان است. «آیین کنفوسیوس را، که گاه چون یک فلسفه و گاه چون یک دین تلقی می‌شود، می‌توان انسان باوری، همه شمولی دانست که خدا را نه انکار می‌کند و نه سبک می‌شمرد».

 کنفوسیوسیسم بیش از هر چیز یک سبک زندگی است، سبکی از زندگی که هدفش رسیدن سرزمین آبا و اجدادی به حداکثر رفاه و سعادت و به سامان کردن زندگی خانوادگی و فردی است. در نزد چینیان کنفوسیوس «نه تنها مردی حکیم وفرزانه است بلکه انسانی کامل و دارای قلب سلیم و سرمشق شرافت و بزرگواری شمرده می‌شود. اخلاق شریف او خود مبین و نماینده دو قاعده انتظام و تناسب است که مبنا و پایه‌ تعالیم او قرار دارد». از این رو پیش از هر چیز باید به این نکته مهم پرداخت که کنفوسیوس که بود.

 

 کنفوسیوس تاریخی

 کنفوسیوس مبدع آیین کنفوسیوسیم نیست چرا که کنفوسیوسیسم ریشه در گنجینه غنی اما فردی تجربه امر قدرسی ندارد به این معنا، کنفوسیوس واجد تفاوتی معنا دارد با بودا و عیسی و زرتشت است. کنفوسیوس گردآورنده سنت حکیمانه ولی بسیار باستانی است که ریشه‌هایش به پادشاهان فرزانه عهد باستان می‌رسد. کنفوسیوسیسم پاسداری از سنت است.کنفوسیوس پیرو سنتی است که تاریخ‌نویسان چینی از آن به عنوان جو-جیا (Ju- Chia) یا "سنت حکیمانه" نام می‌برند و این سنتی است که نسب از آرا و افکار پادشاهان فرزانه چینی می‌برد.

 بزرگترین منبع موجود درباره کنفوسیوس کتاب «آنالکت» است که مجموعه‌ای از سخنان وی است. منابع چنین ذکر می‌کنند که کنفوسیوس در خانواده‌ای فقیر و شریف در شهر چو-فو (chu- fu) در ولایت لو در استان شانتونگ متولد شد. او در عصری به دنیا آمد که شاهان ژوئو بر اثر فشار هجومهای مداوم وحشیان آسیای مرکزی ضعیف شده بودند و قدرت واقعی در دست اربابان فئودال بود و در عین حال نظام اخلاقی دچار فروپاشی کامل شده بود. گفته می‌شود که نیاکان کنفوسیوس از اشراف قدیم ناحیه بودند که پس از انقلاب وشورش رخ داده در ایالت سونگ از آنجا فرار کرده بودند و به ایالت لو آمده بودند.

 مورخین تاریخ احتمالی تولد او را سال 551 ق.م یعنی سال بیست و دوم حکومت امیر شیانگ از سلسله لو می‌دانند. به طور سنتی او را متولد روز بیست‌و هفتم از ماه هشتم قمری می‌دانند. کنفوسیوس در سه سالگی پدر را از دست داد و با مادرش در تنگدستی زندگی را گذرانید. در 19 سالگی ازدواج کرد و از پانزده سالگی زندگی را به کلی صرف آموختن کرد. بسیار دلباخته شعر و ادب باستانی چین بود. او همچنین محقق موسیقی باستانی چین بود و وقت زیادی را صرف آموختن فن‌کلاسیک موسیقی چین کرد.

 «مهارت کنفوسیوس در شش فن- مراسم مذهبی، موسیقی،‌ کمان‌گیری، ارابه‌رانی، خوشنویسی و حساب- و آشنایی او با سنتهای کهن، به ویژه شاعری و تاریخ- او را قادر ساخت که در سی سالگی حرفه آموزگاری درخشان را آغاز کند». در آسیای شرقی سالروز تولد او را به عنوان روز معلم جشن می‌گیرند و فی‌الحقیقه نیز او نخستین معلم برجسته چین است که خواهان نظام آموزش همگانی شد. در 50 سالگی در دستگاه حکومت لو وزارت داشت و به مقام وزیر اعظم نیز رسید اما در رقابتهای درونی دربار شکست خورد و محترمانه عزل شد.

 از پنجاه‌وپنج سالگی تا شصت‌وهفت‌سالگی به همراه تنی چند از شاگردان در اقصی نقاط چین گشت تا پادشاهی را بیابد که بتواند در مقام وزارت به او خدمت کند اما موفق نشد. در شصت و هشت‌سالگی به لو برگشت در این هنگام به خاطر گردشش در چین شاگردان بی‌شمار در تمامی چین داشت بقیه عمر را به نوشتن و آموزش پرداخت و در سال 479 پیش از میلاد در 72 سالگی درگذشت و بیش از سه هزار شاگرد ثابت‌قدم و 72 استاد تمام تربیت کرد که راه او را پس از او ادامه دادند.

 

 منابع:

 1- آیین‌های کنفوسیوس، رائو و بودا، ترجمه غلامرضا شیخ‌زین‌الدین

 2- تاریخ جامع ایران، جان مابین
طبقه بندی: ادیان، 
برچسب ها: آیین کنفوسیوس به مثابه یک سبک زندگی، آیین کنفوسیوس به مثابه یک سبک زندگی .، .آیین کنفوسیوس به مثابه یک سبک زندگی، ..آیین کنفوسیوس به مثابه یک سبک زندگی، آیین کنفوسیوس به مثابه یک سبک زندگی ..،  
[ یکشنبه 30 تیر 1392 ] [ 07:33 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
خداوند(درآیه 17 ازسوره) 71 جوهرانسان را به رویش نبات دردل خاك مثال زده است می فرماید همچنان که رستنی ها از دل خاك سربرمی آورند وآب باران درماه نیسان زندگی بخش نباتات ودرختان است،
باران فیض ورحمت پروردگاربه برکت جلوه رسالت پیامبراکرم (ص) و ولایت مولای متقیان و یازده فرزنداین بزرگواروچهارده معصوم (ع) دردل بنده خودآگاه سببتابش نورخدااست که مصداق عبارت:
بروتوخانه دل را فرو روب     مهیا کن مقام و جای محبوب

به نقل از مجموعه مقالات ایران
طبقه بندی: داستان ها و روایات بزرگان عرفان و تصوف، 
[ پنجشنبه 27 تیر 1392 ] [ 01:07 ق.ظ ] [ آدمین سایت ]
سالکی نزد بایزید بسطامی رفت. گفت:
- ای شیخ همه عمرستایش حق کردم. هرچه بیشتر کوشیدم کمتریافتم. شیخ گفت:
هرکه با پا به مکه رود کعبه را « عبادت بجزخدمت خلق نیست » . - به سوی خلق قدمی بردارتا به حق رسی
طواف کند. آن کس که به شوق دل آنجا بار یابدکعبه او را طواف نماید.طبقه بندی: داستان ها و روایات بزرگان عرفان و تصوف، 
[ پنجشنبه 27 تیر 1392 ] [ 01:02 ق.ظ ] [ آدمین سایت ]
خاندا، نماد آئین سیک. این نماد معرف بسیاری از اعتقادات پایهٔ سیک است. خاندا (شمشیر دولبه) نماد قدرت و حقیقت، دایره معرف اتحاد و شمشیر خمیده بیانگر روح جنگجویی ...


برچسب ها: آیین سیک، گرو نانک، ایالت پنجاب، کبیر، نانک،  
[ سه شنبه 25 تیر 1392 ] [ 05:20 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
بررسی عقلی و روشنفکرانه دین

مطالعه مقایسه ای، نقادانه، و تاریخی ادیان جهان در دهه آخر قرن نوزدهم به عنوان موضوعی برای شناخت عقلانی مورد توجه قرار گرفت. در 1870 زبان شناس مهاجر آلمانی ماکس مولر شالوده اصلی و اساسی رشته دین تطبیقی و مقایسه ای را به جهان انگلیسی زبان عرضه کرد. او علم ادیان را به این نحو تعریف می کند: علم ادیان علمی  مقایسه ای مبتنی بر بی طرفی است.

در قرن بیستم لویس هنری جوردن(louis henry jordan)  اولین کتابچه راهنمایه مطالعه دین تطبیقی را نوشت. در آن کتاب صورت درستی از این علم را ارائه داد: دین تطبیقی علمی است که منشا، ساختار، و ویژگی های ادیان گوناگون جهان را با پیش کشیدن برهان ها و تفاوت های اصلی هر دین مقایسه می کند.

ادامه دارد
طبقه بندی: معرفی رشته ی ادیان، 
[ سه شنبه 25 تیر 1392 ] [ 04:37 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
در این بخش دوستان که در رشته ادیان و عرفان و رشته های مشابه همانند عرفان اسلامی و دین پژوهی مشغول به تحصیل و یا علاقه مند به ورود به آن هستند می توانند سوالات خود را در مورد رشته  مورد نظر، چگونگی موفقیت در این رشته ها و راهنمایی برای پایان نامه درخواست منابع و مآخذ در خواست معرفی منابع و مآخذ وغیره سولات خود را بپرسند مدیرت این وبسایت در اسرع وقت به سولات رسیدگی و پاسخ خواهد داد.
بزرگترین سایت ادیان و عرفان آماده پاسخگویی به سولات خواهد بود.
آدرس ورود اصلی به سایت http://downloadbook1.mihanblog.com/

آدرس  دیگر ورود به سایت ادیان و عرفانطبقه بندی: مشاوره و راهنمایی، 
[ سه شنبه 25 تیر 1392 ] [ 04:17 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
پیشگفتار
چیست دین؟ برخاستن از روی خاک
تا زخود آگاه گردد جان پاک

بی گمان دین، دیرپای ترین، نافذترین و متنوع ترین نهاد اجتماعی است. هیچ جامعه ای در درازنای تاریخ و در گستره جغرافیایی نمی توان یافت که جامه ای دینی نپوشیده باشند. به تعبیری دیگر، گرچه در همه جوامع افراد بی دین وجود داشته اند، ولی جامعه ای غیر دینی وجود نداشته است و بر این مبنا، در مورد انسان- افزون بر موجود اندیشه ورز (ناطق)، موجود سایت ورز و موجود مستوی القامه - همچنین می توان او را موجودی دین ورز و تقدس ورز تعریف کرد. بر خلاف پندار اندیشمندانی که در سده های اخیر از مرگ خدا دم می زدند  و انقراض دین ورزی را برای هزاره سوم پیش بینی می کردند، آستانه هزاره سوم نماد ها و نمود های دینی را بیش از پیش شاهدیم و باز دیگر ثابت می شود که نهاد دین در عمق فطرت نیازهای آدمیان ریشه دارد:
هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود   هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود
در ازل بست دلم با سر زولفت پیوند    تا ابد سرنکشد، وز سر پیمان نرود

بربنیاد مذکور می توان گفت: دین شناسی به معنای عام، تاریخی با پیشینه زیست آدمیان دارد، ولی در سده های اخیر دگرگونیهایی که در دیگر عرصه های معرفتی و علمی رخ داد با تاخیر در دین شناسی نیز به وجود آمده چنان که پس از تثبیت علوم تجربی، در فرهنگ و تمدن غرب و تثبیت علوم اجتماعی نوبت به علم دین با ویژگی های علمی رسیده است. پیش از آن، کندو کاو و گزارش دیگر ادیان غالبا با رویکرد انکاری، اعتقادی، دفاعی یا تبلیغی تدوین می شد، در حالی که دین شناسی جدید مدعی بی طرفی است و مهم تر از آن براساس بنیادهای علوم رفتاری به نمودها، نمادها و رفتارها و انواع تجارب و باور های دینی، نگاه وحدت گرایانه دارد و می خواهد گوهر واحد درون آنها را بیابد و هم چنین براساس نظریه ای خاص در جامعه شناسی یا روان شناسی، تنوعات را توجیه یا تبیین کند.

سابقه دین شناسی جدید را عمدتا به فردریش ماکس مولر نسبت داده اند، از جمله دستاوردهای این پژوهشگر آلمانی تبار، ویرایش ترجمه مجموعه 50 جلدی متون مقدس شرق بود که انتشار آن از 1895 آغاز شد. آثار دیگر وی نیز از قبیل اسطوره شناسی تطبیقی، دین مادی، دین مردم شناختی، حکمت الهی یا دین روان شناختی، کمک هایی به دانش اسطوره شنا سی، منشا پیدایش و تکامل دین و دین طبیعی نشان دهنده رویش علم تاره ای به نام علم ادیان بوده است. وی در مقدمه جلد نخست یکی از کتاب هایش به نام تراشه هایی از یک کارگر آلمانی نام علم ادیان یا مطالعه تطبیقی ادیان را به این رشته از معارف بشری داده بود. پس از آن نخستین کرسی دانشگاهی تاریخ ادیان در 1873 در ژنو بنیاد نهاده شد و در 1876 چهار کرسی در هلند به وجود آمد و از آن پس، کرسی های دین شناسی و نشریات متعددی با این نام به سرعت در دیگر کشورهای اروپایی دایر شد و به تدریج اختصارا عنوان انگلیسی دین شناسی تطبیقی به دین تطبیقی(comprative study) مبدل و رایج گردید.

گرچه نظریه خاص مولر- مبنی بر اینکه ریشه همه ادیان عبادت مظاهر طبیعی بوده است- با اقبال علمی مواجه نشد، ولی پس از وی در عرصه دین شناسی، پژوهشها و نظریات مهمی ارائه شده است. از جمله نظریه پردازان دینی می توان از تایلور، فریزر، دورکم، مارکس، الیاده، ایوانز پریچارد، گیرتز نام برد. البته پیدایی و گسترش دین شناسی قرون نوزده و بیست کاملا تحت تاثیر نظریه تکامل انواع داروین بوده و می خواسته است منشا واحد و خطی را همانند حیات زیستی برای اندیشه های دینی نیز بیابد.

از جمله دستاوردهای دین شناسی جدید می توان از اثر سترگ سیزده جلدی دایره المعارف دین و اخلاق ویراسته جیمز هستینگز روحانی مسیحیت شناس اسکاتلندی نام برد که در فاصله سالهای 1926-1908 منتشر شده و ارائه کننده دستاور کوشش های دین پژوهان قرن نوزدهم و هجدهم بوده است. در پایان این سده، دایره المعارف دین ویراسته میرچاالیاده اندیشمند رومانیایی و دین شناس، قوم شناس، هند شناس و پژوهنده اساطیر و سمبلها، از دستاوردهای مهم دین پژوهی سده بیستم بوده است.

این مطلب از کتاب کتابشناسی  گزینشی و توصیفی مطالعات ادیان انتشارات سمت که بوسیله دکتر حسین حیدری نوشته شده است کپی برداری شده است. صفحه 1 تا 3طبقه بندی: معرفی رشته ی ادیان،  معرفی بزرگان رشته ادیان، 
برچسب ها: پیشینه دین پژوهی، پیشینه دین پژوهی.، ادیان،  
[ سه شنبه 25 تیر 1392 ] [ 03:28 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
نویسنده: 
مترجم: محمد قاضی
در سال ۱۹۲۰ رولان به فلسفه بودایی و مشرق زمین و در راس آن کشور هند گرایش زیادی پیدا کرد و کتابی به سبک زندگینامه درباره مهاتماگاندی (۱۹۲۴) نوشت.
رولان گاندی را در سوئیس ملاقات کرده بود. با گاندی در واقع رولان با مشرق زمین و تفکر شرقی آشنا شد. او تحت تاثیر تعالیم بودایی قرار گرفت و تاثیر گاندی بر او به قدری زیاد بود که در سال ۳۰ـ۱۹۲۹ کتابی تحت عنوان "پیغمبران هند جدید" را منتشر کرد.


برچسب ها: دانلود کتاب مهتاما گاندی اثر رومن رولان، .دانلود کتاب مهتاما گاندی اثر رومن رولان، دانلود کتاب مهتاما گاندی اثر رومن رولان.، ..دانلود کتاب مهتاما گاندی اثر رومن رولان، دانلود کتاب مهتاما گاندی اثر رومن رولان..،  
[ سه شنبه 25 تیر 1392 ] [ 02:24 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]

اگر فقط یکبار حضور خدا را بپذیرید،هرگز به ضرورت دعا و نیایش شک نخواهید کرد.ماهاتما گاندی

 

من از گناه بدم می آید نه از گناهکار . ماهاتما گاندی

 

برای کسی که اندیشه عدم خشونت را در خود پرورده است تمام عالم یک خانواده است. نه ترسی به دل دارد و نه کسی از او می ترسد . ماهاتما گاندی

 

 تواضع یعنی تحمل رنج و زحمتی مداوم در راه خدمت به بشریت،خداوند همیشه حاضر و ناظر است.ماهاتما گاندی

 

در تصور من، بیش از یك مذهب در جهان وجود ندارد، اما همچنین می اندیشم كه این مذهب، درخت تنومندی است كه دارای شاخه های فراوان است و همچنانكه تمام شاخه ها شیره مورد نیازشان را از یك منبع می گیرند، تمام مذاهب نیز جوهره خود را از یك چشمه می گیرند كه منبع همه آنهاست. طبیعتاً اگر یك مذهب وجود دارد، یك خدا بیشتر نمی تواند وجود داشته باشد. اما او نادیدنی و غیر قابل توصیف است و در نتیجه، از نظر ادبی می توان گفت، او نامهایی به تعداد همه ی انسانهای روی زمین دارد. این كه ما او را به چه اسمی می نامیم، اهمیت چندانی ندارد. او یكی است و دوّمی ندارد. ماهاتما گاندی

 

نباید دانه ای برنج یا تکه ای کاغذ را به هدر دهید وقتتان را نیز. وقت ما به خود ما تعلق ندارد بلکه متعلق به ملت است و ما امانتدارانی هستیم که باید به بهترین نحو از آن بهره بگیریم . ماهاتما گاندی

 

جنگنده عاشق مرگ است. نه مرگ در بستر بیماری بلکه مرگی که در میدان نبرد سر می رسد… مرگ در هر زمانی خجسته و مبارک است ولی برای جنگنده ای که برای آرمان خود -حقیقت- می میرد خجستگی آن دو چندان است . ماهاتما گاندی

 

چیزی در درونم مرا وا می دارد رنج خود را با صدای بلند فریاد کنم. من نیک دانسته ام که چه باید بکنم. آنچه در درونم هست و هرگز فریبم نمی دهد اکنون به من می گوید:(باید در مقابل تمام دنیا بایستی حتی اگر تنها بمانی. باید چشم در چشم تمام دنیا بدوزی حتی اگر دنیا با چشمان خون گرفته به تو بنگرد. ترس به دل راه نده. به سخن آن موجود کوچکی که در قلبت خانه دارد اطمینان کن که می گوید: “دوستان همسر و همه چیز و همه کس را رها کن و فقط به آنچه برایش زیسته ای و به خاطرش باید بمیری شهادت بده”). ماهاتما گاندی

 

دانش الهی از راه کتابها کسب نمی شود. بلکه باید آن را در وجود خود درک کرد . ماهاتما گاندی

 

کتابها در بهترین صورت خود می توانند فقط وسیله کمک باشند و اغلب هم موجب مزاحمت می شوند . ماهاتما گاندی

 

عدم خشونت فقط وقتی خواهد بود که ما کسانی را دوست بداریم که از ما نفرت دارند. می دانیم که عمل کردن به این قانون بزرگ محبت چقدر دشوار است. اما آیا انجام تمام کارهای بزرگ دشوار نیست؟ . ماهاتما گاندی

 

محبت نیرومندترین قدرتی است که جهان در اختیار خود دارد و در عین حال ساده ترین نیرویی است که بتوان تصور کرد . ماهاتما گاندی

 

وظیفه ما نیست که خطای دیگران را جستجو کنیم وبه قضاوت درباره دیگران بنشینیم.ما باید تمام نیروی خویش را برای قضاوت در کار خودمان صرف کنیم و تا وقتی که حتی یک خطا در خود می بینیم حق نداریم که در کار مردم دیگر دخالت کنیم . ماهاتما گاندی

 

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی. ماهاتما گاندی

 

تمامی گناهان ، نهانی صورت می گیرد. آن لحظه ای که درک کنیم خداوند حق بر افکار ما گواه است ، شاید رها و آزاد شویم. ماهاتما گاندی

 

هیچ چیز نمی تواند مانع آن شود که به همسایگان خویش در ماورای مرزهای خود نیز خدمت کنیم . ماهاتما گاندی

 

خود را قربانی کنیم بهتر است تا دیگران را. ماهاتما گاندی

 

این مرزها را هرگزخداوند به وجود نیاورده است . ماهاتما گاندی

 

من به کسانی که از مذهب خود با دیگران سخن می گویند و تبلیغ می کنند مخصوصاً وقتی که منظورشان این است که آنها را به دین خود در آورند هیچ اعتقاد ندارم. مذهب و اعتقاد با گفتار نیست بلکه در کردار است و در این صورت عمل هر کس عامل تبلیغ خواهد بود . ماهاتما گاندی

   

من از محدودیتها و نارساییهای خود آگاهم و این آگاهی تنها مایه قدرتم می باشد. آنچه در زندگی خود انجام داده ام بیش از هر چیز دیگر در نتیجه اطلاع و قبول محدودیتها و نارساییها بوده است .ماهاتما گاندی

 

تنها از طریق عشق است که می توانیم به حقیقت برسیم، زیرا خداوند، نه تنها حقیقت است، بلکه عشق نیز هست. در نتیجه، بدون عشق به حقیقت، هیچ تجربه ای از حقیقت وجود نخواهد داشت، به بیانی دیگر ” اگر می خواهیم روزی شاهد نفوذ حقیقت در تمامی جهان باشیم، باید به جایی برسیم که کم اهمیت ترین موجود جهان خلقت را به اندازه خود دوست بداریم و برای رسیدن به چنین جایی، نباید از هیچ یک از ابعاد زندگی بگذریم”. ماهاتما گاندی

 

انسان نمی تواند در حوزه ای از زندگی خود با درستی و صداقت عمل کند در حالی که در سایر حوزه های زندگیش آلوده نادرستی هاست . زندگی ، واحدی تجزیه ناپذیر است . ماهاتما گاندی

 

لحظاتی در زندگی پیش می آید که باید به اقدام پرداخت و جلو رفت، حتی اگر نتوان بهترین دوستان را با خود برد. همیشه به هنگامی که چند وظیفه با هم تصادم پیدا می کنند باید ” صدای ضعیف و آرام” درونی داور نهایی باشد . ماهاتما گاندی

 

در مورد خدا این اشکال هست که نمی توان او را توصیف و بیان کرد. اما توصیف حقیقت در قلب هر بشری نهفته است. حقیقت همان چیزی است که شما در این لحظه، حق می شمارید و همان خداست. اگر کسی همین حقیقت نسبی را بپرستد و پیروی کند می تواند مطمئن باشد که به مرور زمان به حقیقت مطلق یعنی خدا هم نایل خواهد شد . ماهاتما گاندی

 

هدف ، همـواره از ما دور می شـود ، هر چه به پیشــرفتهای بزرگـتری نائل آییــم، بیش تر به بی ارزشی خود پی می بریم. شادمانی در تلاش نهفته اسـت نه در دستیابی به هدف. تلاشٍ تمام و کمال، عین پیروزی است . ماهاتما گاندی

 

خشم اسیدی است که به ظرف خود بیشتر از اسیدی که به آن پاشیده می شود ضرر میزند.ماهاتما گاندی

گاندی و کاستوربای
طبقه بندی: ادیان هند، 
برچسب ها: سخنان ماهاتما گاندی، .سخنان ماهاتما گاندی، سخنان ماهاتما گاندی.، سخنان ماهاتما گاندی..،  
[ سه شنبه 25 تیر 1392 ] [ 02:10 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 2 ::      1   2  

درباره وبلاگ

سایتی به منزله کمک به دانشجویان ادیان و عرفان...
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic